Çiftleştirmek İçin Hayvan Kiralamak Caiz midir?
Fetva No: 553 Görüntülenme: 277

Erkek hayvanın dişi hayvana ücretle çekilmesi ile alakalı fakihler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Birçok âlim hayvanın bu amaçla kiralanmasını caiz görmez. Bu görüşü savunanlar Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) konuyla ilgili yasaklayıcı bir hadisine dayanmaktadırlar (Buharî, İcâre, 21, No: 2284). Hadisi farklı şekillerde yorumlayan kimi fakihler ise belli bir müddet karşılığında hayvanın kiralanmasını ve sonrasında çiftleşme için kullanılmasını caiz görmüşlerdir. İmam Mâlik’e nispet edilen bu görüş, bazı Şafiî ve Hanbelî alimler ile tabiibden Hasan-ı Basrî ve İbn Sîrîn tarafından da savunulmuştur. Yine bazı fakihler, çiftleştirmek için ödünç hayvan bulamayan kimsenin kiralama yoluna başvurabileceğini ancak karşı tarafın aldığı paranın her halükârda haram olduğunu belirtmiştir ki ihtiyaca binaen bu görüşle amel edilebilir (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, III, 95; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, IV, 582; el-Mevsûatü'l-Fikhiyyetü'l-Kuveytiyye, I, 288).

Paylaş