Zifaftan Önce Üç Talak Vaki Olur mu?
Fetva No: 437 Görüntülenme: 421

Zifaftan önceki boşanmada kadının iddet beklemesi gerekmediği için talak direkt bâin olarak gerçekleşir. Ric’i talakta kocanın eşine geri dönme hakkı varken bâin olanında yeni bir nikah gerekir.

Üç talak ya üç defa ayrı ayrı “boş ol” diyerek ya da ‘üç talakla boş ol' şeklinde tek cümleyle vâki olur. İkincisi gerek zifaftan önce gerekse zifaftan sonra telaffuz edilirse İbn Teymiye ve onunla aynı görüşte olan âlimler hariç dört mezhebe göre büyük ayrılık (el-beynûnetü’l-kübrâ) sayılır.

Talak lafzı ayrı ayrı kelimelerle telaffuz edilirse Şafiî mezhebine göre yine üç talak vaki olurken (Şirbînî, El-İkna’ II, 307), Hanefilere göre ilk “boş ol” sözüyle ayrılma gerçekleştiği için geriye kalan ikisinin bir anlamı kalmaz (Hâşiyetü İbn Âbidin III, 314).


Paylaş