Çocuk Büyüklere İmamlık Yapabilir mi?
Fetva No: 541 Görüntülenme: 448

Mümeyyiz olan çocuk Şafiî mezhebine göre farz veya nafile namazlarda imam olabilir. Rivayet edildiğine göre Amr bin Selime yedi -veya altı- yaşında iken Peygamber (aleyhissalatu vesselam) zamanında kavmine imamlık yapmış ne sahabe ne de bulunduğu kavmi bu duruma itiraz etmiştir (Buhârî, Meğâzî, 55, No: 4302). Bununla birlikte çocuğun imamlığı fakihler arasında ittifakla benimsenen bir görüş olmadığı için -daha az layık olsa dahi- büyüğün öne geçmesi Şafiîlere göre daha evladır (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I, 773). Hanefî mezhebinde, teravih gibi nafile namazlarda çocuğun imam olmasıyla ilgili farklı görüşler bulunsa da râcih olan, farz namazlarda olduğu gibi nafilelerde de çocuğun imam olmaması gerektiğidir (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, I, 282).

Paylaş