Haccı Ekber Diye Bir Hac Çeşidi Var mıdır?
Fetva No: 168 Görüntülenme: 332

Halk arasında yaygın olan bayramın ilk günü “Cuma gününe denk gelirse, o seneki hac ibadetine Haccı Ekber denir" söylentisinin herhangi bir kaynağı bulunmamaktadır. Bu, sadece bir söylentiden ibarettir (Mubarekfûri, Tirmizi Şerhi Tuhfetü'l Ahvazi IV, 27).

 Büyük ve küçük manalara gelen Haccı Ekber ile Haccı Asğar, Cuma günü için olmasa da başka vesilelerle ilmi kaynaklarımızda yerini almıştır. Kur'an'ı Kerim'de geçen  “Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar…" (Tevbe 24) ayeti nazil olduğunda bazı sahabeler bu haberi müşriklere ulaştırarak artık Mekke'den çıkmaları gerektiğini kendilerine haber verdiler. Aynı surenin üçüncü ayetinde yer alan “Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir…" fermanından dolayı islam alimleri Haccı Ekber terkibi üzerinde durdular. Aralarında İmam Şafi ve İmam Ebu Hanife gibi bazı alimler bu günün Arefe günü olduğunu söylerken diğer bazıları da bunun bayramın ilk günü olduğu görüşünü savundular (Kurtûbî, El Camî Li Ahkami'l Kur'an, VIII, 45).

 Bununla birlikte Haccı Ekber'in normal Hac, Asğar'ın ise Ümre olduğunu söyleyen bazı alimler de vardır. Aynı şekilde bunlardan birinin Kıran Haccı, diğerinin ise İfrad Haccı olduğu görüşünü savunanlar da mevcuttur (İbn Hacer El Askalânî, Fethu'l Bârî VIII, 408).


Paylaş