Din Farklılığı Miras Almaya veya Bırakmaya Mâni midir?
Fetva No: 520 Görüntülenme: 383

Peygamberin (aleyhissalatu vesselam) “Kâfir bir kimse Müslümana, Müslüman da kâfire mirasçı olamaz” (Müslim, Ferâiz, 1, No: 1614) hadisine binaen İslam alimleri kafirin Müslümana mirasçı olamayacağıyla ilgili ittifak etmiştir. Yine Müslüman birinin ölen kafir akrabasına mirasçı olamayacağı da neredeyse ittifakla benimsenmiştir. Sahabeden Muaz bin Cebel ile Muâviye; tabiinden ise Said bin Müseyyeb ile Mesrûk bin Ecda’ (radiyallahu anhum) Müslüman kimsenin kafire mirasçı olabileceği görüşünü savunmuştur. Bu görüşü benimseyen başka alimler de bulunmaktadır. Fakihler mürtedi ayrı şekilde değerlendirmiştir; Müslümana mirasçı olamayacağıyla ilgili görüş birliği varken, mürtede mirasçı olma hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Şafiî ve Malikî mezhebine göre mürtedin malı Müslümanlar için fey hükmünde değerlendirilir. Hanefilere göre ise Müslüman, mürted olan akrabasına mirasçı olabilir (Nevevî, Şerhu Müslim XI, 59-60).

Paylaş