Zekât Borcunu Ödemeden Vefat Eden Kimsenin Durumu?
Fetva No: 510 Görüntülenme: 191

Şafiî ve Hanbelî mezhebi “Allah, borcu ödenmeye daha layıktır” (Müslim, Sıyam, 13, No: 2693), hadisine binaen zekât vermekle mükellef olduktan sonra, ödemeden vefat eden kişinin bu sorumluluğunun düşmeyeceği görüşünü benimsemiştir. Aynı hüküm kefaret, nezr ve hac gibi vacip olan diğer ibadetler için de geçerlidir. Hanefî mezhebi ise vefat ile bu tür sorumlulukların tamamen kalkacağı, zira ibadetin ancak niyet ve irade ile gerçekleşebileceği, dolayısıyla vefat eden kimse eğer vasiyet etmemişse bıraktığı maldan bu tür borçların ödenmesinin zorunlu olmadığı görüşündedir (el-Mevsûatü'l-Fikhiyyetü'l-Kuveytiyye XXI, 152).

Paylaş