İhtikâr (Karaborsa) Hangi Durumlarda Tahakkuk Eder?
Fetva No: 489 Görüntülenme: 632

Karaborsacılık olarak da ifade edilen ihtikâr insanların ihtiyaç duyduğu malları pahalı olması gayesiyle belli bir süreliğine piyasadan çekmektir. Sevgili peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) piyasayı bozan ve halkı sıkıntıya düşüren bu uygulamadan sakındırmış ve ancak hata eden yani günahkar olan kişilerin bu davranışta bulunduğunu söylemiştir (Müslim, Müsâkât, 129, No: 1605; İbn Hanbel, el-Müsned XXV, 37, No: 15758).

İhtikârın hangi mallarda gerçekleştiği ile ilgili fakihler arasında ihtilaf vardır. Çoğunluğu, insanların tükettiği temel gıda maddeleri ile hayvanların yemlerinde ihtikârın gerçekleştiği görüşünü benimser. Malikiler ve Ebu Yusuf ise ihtikârın alanını genişleterek keten ve pamuk gibi insanların ihtiyaç duyduğu bütün mallarda gerçekleşebileceğini belirtiler (Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî III, 558-559). Her vakitte veya her malı stoklamak ihtikâr kapsamında değerlendirilemez. Haram olan ihtikârda aranan şart; piyasanın bozulması ve halkın artan fiyatlardan zarar görmesidir.


Paylaş