Çocuğun Sütannesi Babaya Mahrem midir?
Fetva No: 247 Görüntülenme: 1547

Şafiî mezhebine göre süt bağıyla akrabalığın gerçekleşmesi için iki yaşından küçük çocuğun örfen emzirme olarak kabul edilecek şekilde en az beş defa süt içmesi gerekir (Dimyâtî, İânnetü’t-Tâlibîn, lll, 523). Hanefî mezhebine göre ise en az bir defa emzirme gerçekleşmişse süt kardeşliği meydana gelir (İbn Âbidîn, Reddü’l Muhtâr, lll, 229).

Peygamberin (aleyhissalatu vesselam) kaide niteliği taşıyan "Nesep yoluyla mahrem sayılanlar, süt emmeyle de mahrem sayılır" (İbn Mâce, Nikâh, 34, No: 1937) hadisine binaen süt emen çocuğun, süt emdiği annesi, çocukları ve diğer yakınları, öz anne ve kardeşler gibi kendisine mahrem sayılır. Aynı şekilde süt verenin kocası da çocuğun süt babası sayılır.

Fakat baba, çocuğuna süt veren kadına mahrem sayılmaz. Çünkü babayı, süt veren kadına mahrem yapan herhangi bir neden yoktur. Bunların birbirleriyle evlenmesi caiz olduğundan; nikah olmaksızın baş başa kalmaları, musâfaha etmeleri ve tokalaşmaları haramdır (Muhammed Zuhaylî, el-Mu'temed fi'l-Fıkhi'ş-Şafiî IV, 330).


Paylaş